Hjemmesiden “Det Gule Blad” nr. 23, Januar 2002

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling

Onsdag den 20. februar 2002 kl. 19.30 hos Murerne, Grønnegade 93 (lille mødesal, indgang fra Entre-scenen).

Program:

Kl. 19.30 ved Ib Christensen, tidl. MEP for Folkebevægelsen: oplæg til politisk diskussion om Danmark og Unionsforfatningen 2004.

Kl. 21.00 Generalforsamling med dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretninger. a: formandens, b: kassererens. 3. Indkomne forslag. 4. Valg af bestyrelse, suppleant, og revisorer. 5. Evt., herunder kort orientering om Grundlovsstævnet.

Det bemærkes, at alle tre fra den nuværende bestyrelse genopstiller. Forslag til behandling under pkt. 3 skal være bestyrelsen i hænde senest 11/2.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op og deltage i den politiske og praktiske diskussion, som indledes af en af den danske EU-debats mest vidende og engagerede personer. En god diskussion af denne art er af stor betydning som vejledning til Folkebevægelsens lokale arbejde det næste år. Vi har nogen konkrete opgaver liggende foran os, i forbindelse med 1. maj og ikke mindst 5. juni og 19.-20. juli (EU miljøminister-topmøde i Århus); og vi har de langsigtede opgaver: NEJ til unionsforfatningen 2004, og Danmark ud af EU – hvor den konkrete alternativ-diskussion er vigtig.

Venlig hilsen, bestyrelsen, Finn Benn, Simon Christiansen, Anders KockBestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 20/2 2002.

Århus Komiteen blev dannet 28/3 2001 ved sammenlægning af de fire komiteer, der var i Århus kommune.  Der blev valgt en bestyrelse på tre personer.

En af de første opgaver vi satte os for at løse, var at skabe en bedre kontakt til medlemmerne.  I den forløbne tid har vi udsendt to medlemsbreve, elektronisk nyhedsbrev (4 gange), og har kørt en hjemmeside (opdateret 4 gange).  Endvidere har vi oprettet en girokonto, som mange medlemmer allerede har benyttet til at sende bidrag til.  Disse bidrag er ikke bare et økonomisk, men også et moralsk, rygstød for komiteens arbejde.

Komiteen deltog med en bod, i samarbejde med JuniBevægelsen, i 1.  maj arrangementet i Tangkrogen.  Herfra blev der solgt og uddelt materialer. Vi deltog også i 1.  maj i Botanisk Have.

Vores første større arrangement var et medlemsmøde 10.  september med Ole Krarup (MEP for Folkebevægelsen) og Folkebevægelsens landssekretær Poul Gerhard Kristiansen.  Mødet fandt sted i den store sal hos Murerne, der altid beredvilligt har lånt os lokaler.  Mødet var annonceret i Århus Onsdag og i Folk i Bevægelse.  – På dette møde valgtes også Århus komiteens 9 delegerede til Folkebevægelsens Landsmøde i oktober.

Som et led i bestræbelserne på at gøre lokalkomiteen kendt, har vi produceret to foldere “Det er gået for vidt” 1.  og 2., delvis baseret på Folkebevægelsens “landsdækkende” foldere med samme navn, men udvidet med egen aktuel tekst, og med Lokalkomiteens adresse, gironummer m.v.  Disse foldere har nogen af vore aktivister delt ud med jævne mellemrum i (foreløbig tre) udvalgte kvarterer, som vi på denne måde håber at opdyrke med henblik på medlemshvervning.

Vi har også forsynet kommunebibliotekerne og beboerhusene med Folkebevægelsens materialer, bl.a.  i forbindelse med kommunalvalget. Vores lokale indsats i forbindelse med Folketingsvalget var ret begrænset.

Vi har taget initiativ til at der er nedsat et “Århus 2002” koordinationsudvalg, der skal koordinere fredelige EU-modstands-aktiviteter i forbindelse med EU-topmødet for miljøministre i Århus 19-20 juli 2002. Folkebevægelsen er repræsenteret i dette udvalg.

På mellemlangt sigt er den store “eksamen”, som unionsmodstanden i Danmark, og i hele Europa, står over for, Unionsforfatningen, som planlægges til vedtagelse i 2004.  For Danmarks vedkommende betyder det, at spørgsmålet om vores egen forfatning, Grundloven, kommer i centrum.  Derfor prioriterer vi arbejdet med at markere Grundlovsdag 2002 højt, som et startskud til kampagnen for et “Nej til Unionsforfatningen”.  Vi har et udvalg, der er i gang med at arrangere en ny form for Grundlovsstævne, med et vægtigt sagligt indhold.  Udvalget har allerede en række aftaler på plads til dette stævne.  Stævnet bliver vor største opgave i første halvår af 2002.

Vi har fået en almindelige sunde “forenings”-rutiner op at stå, med bestyrelsesmøder, generalforsamling, regnskab, revision, osv.  Vi arbejder stadig med lokalespørgsmålet.  Vi har også brug for at udvide bestyrelsen ud over de nuværende tre medlemmer (der alle ønsker genvalg) med en eller to personer.  

Dette indlæg blev udgivet i Aktivitet. Bogmærk permalinket.