Vedtægter

 Vedtægt for Folkebevægelsen mod EU, Århus Komitéen.

§1 Navn og hjemsted:

 

Foreningens navn er Folkebevægelsen mod EU, Århus Komitéen.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

 

§2 Foreningens formål:

 

Foreningens formål er, som lokalkomité i Folkebevægelsen mod EU, at oplyse om konsekvenserne af Danmarks medlemsskab af EU, og at arbejde for Danmarks frigørelse fra EU. Foreningens virksomhed er almennyttig, og åben for enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

 

§3 Foreningens drift:

 

Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent og indsamlede midler.

 

§4 Medlemmer:

 

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 12 måneder efter at der er rykket for det.

 

§5 Kontingent:

 

Kontingent og opkrævningsform for medlemmerne fastsættes af Generalforsamlingen.

 

§6 Foreningens ledelse:

 

Foreningens øverste ledelse er Generalforsamlingen.

 

§7 Generalforsamlingen:

 

Den ordinære Generalforsamling holdes en gang om året i 1. kvartal.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

 

Stemmeret har kun de i §4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Unge under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.

 

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

 

Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst fjorten dages varsel.

 

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på Generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

 

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 30 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dage varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

 

§8 Bestyrelsens sammensætning:

 

Bestyrelsen består af mindst tre personer. Antallet fastsættes af Generalforsamlingen.

 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges på Generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§9 Bestyrelsens opgaver og virke:

 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er ansvarlig over for Århus Byråd for anvendelse af anviste lokaler m.v., og for regnskab og dokumentation for eventuelle tilskud fra Kommunen.

 

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

 

Bestyrelsen indkalder til den årlige Generalforsamling.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

 

§10. Budget, ansøgning, regnskab og revision.

 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på Generalforsamlingen.

 

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

 

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

 

Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud.

Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

 

Ved samlede tilskud på under 5.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med regnskabsinstruksen for foreninger, der modtager tilskud under 5000 kr.

 

Århus Kommune foretager stikprøvekontrol.

 

Ved samlede tilskud på 5001 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

 

§11. Tegningsret:

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§12 Hæftelse:

 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som fortsætligt eller uagtsom.

Bestyrelsens medlemmer hæfter iøvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

 

For de forpligtelser, der påhviler foreningen iøvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 

§13 Vedtægtsændringer:

 

Vedtægtsændringer skal godkendes af Generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

 

§14 Ophør:

 

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.

 

Ved ophør skal evt. overskud overføres til Folkebevægelsen mid EU’s Komitefond.

 

***********

 

Vedtaget på Generalforsamlingen den 28/3 2001.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.