Referat fra Generalforsamlingen 21/2 07

Referat fra generalforsamlingen i
Folkebevægelsen mod EU
Århus komitéen, onsdag den 21. februar 2007

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Bestyrelsens beretning.
3.    Fremlæggelse af foreningens regnskab.
4.    Indkomne forslag.
5.    Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
6.    Årsplan.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse. (alle genopstiller)
8.    Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.    Udtalelse
10.    Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Susanne Aarhus
Referent: Martin Christensen

Ad. 2 Beretning.
Dækker perioden 17/1 2006 – 21/2 2007.
17. januar blev der afholdt ordinær generalforsamling, efterfulgt af medlemsmøde med politiske oplæg ved Kit Aastrup og Hanne Kock.

9. februar deltog flere medlemmer i et fremstød i Banegårdshallen med uddeling af en landsdækkende debatavis i regi af “Borgernes Dagsorden”, der blev lanceret som et officielt demokratisk debatforum i den deklamerede tænkepause efter det hollandske og franske nej til EU-forfatningen. Der var generel enighed om, at indsatsen fra Folkebevægelsen mod EU generelt oversteg det udbytte vi fik ved at deltage.

19. april: udvidet bestyrelsesmøde på Brobjergskolen.

20. april afholdt Folkebevægelsens Ungdom mod EU en “Velfærdshøring” på Den Sociale Højskole med oplæg ved Viggo Jonassen (lektor emeritus) og Jørgen Arbo Bæhr (MF for Enhedslisten). Arrangementet blev støttet af Nævnet for EU oplysning, og fik en udmærket presseomtale, men desværre for lidt opmærksomhed fra de studerendes side, som arrangementet primært var rettet mod.

24. april deltog vi endnu en gang i regi af “Borgernes Dagsorden” i et fremstød i City Vest og på Universitetet.

1. maj var vi som vanligt at finde med en bod på LO & FTF’s 1. maj arrangement på Tangkrogen hvor vi blandt andet uddelte en del hvervefoldere og kom i kontakt med mange mennesker.
Vi deltog også i den traditionelle fordemonstration mod EU på Store Torv, hvor Esben Hansen talte på Folkebevægelsens vegne.

17. maj: uddeling af hvervefolder og uddelingsavisen “Fokus på Europas fremtid” på Velfærdsdemonstration afholdt af fagbevægelsen i Vennelyst Park.

5. juni afholdt vi det efterhånden traditionelle Grundlovsmøde på Ferdinands Plads i Risskov, hvor Ditte Staun og Rina Ronja Kari talte for de fremmødte i det gode vejr. Pladsen blev efterfølgende booket til 5. juni 2007.

13. september blev der afholdt medlemsmøde med blandt andet valg af delegerede til årets Landsmøde, som vi også denne gang var værter for.

28-29. oktober: Folkebevægelsens Landsmøde på Tranbjerg Skole blev en succes på mange måder, og fra de deltagende fra det øvrige land var der mange roser til alle aktivisterne fra vores komité.

I weekenden den 4.og 5. november deltog vi med en stand i Århus Sociale Forum, samt med to Workshops (Ole Krarup om retssikkerhed i EU, og Kit Aastrup om Politiske fanger i USA). Desuden deltog Rina Ronja Kari på Folkebevægelsens vegne i panelet ved en plenum-debat om “Den Globale Ulighed”.
Vi var også aktive i forberedelsesarbejdet og i den praktiske afvikling af arrangementet.

Fra februar til september gennemførte komiteens flittige aktivister en husstandsomdeling af “Fokus på Europas fremtid”. Der blev omdelt mellem 10.000 og 15.000 eksemplarer.

Ligeledes har en af vore aktivister løbende forsynet kommunebibliotekerne i Århus med Folkebevægelsens nyeste materialer. Den sidste (januar 2007) var pixi-bogen om “EU og miljøet”.

Vi har fra januar 2007 påbegyndt en omstrukturering af vores hjemmeside, der nu skulle blive mere effektiv og brugervenlig.

Forud for Landsmødet fik vi fremstillet to store “Ud af EU”-transparenter  , der tog sig godt ud bag talerstolen og dirigentpodiet.
Vi har stadig et lagerlokale på Søren Frichsvej, hvortil alt vores materiale efterhånden er overført. Fra generalforsamlingen blev der udtrykt stor glæde over den service især Murer- og Murerarbejdsmændenes Fagforeninger har ydet os gennem flere år fra deres gamle domicil i Grønnegade, både med mødelokaler og lagerplads.

De forsamlede var enige om, at vi bruger mange kræfter på arrangementer der ikke nyder den store publikumsbevågenhed, hvilket dog i nogle tilfælde opvejes af en god pressedækning.

Vi har cirka 200 medlemmer i komitéen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3 Regnskab.
Der var ingen bemærkninger til det fremlagte reviderede regnskab.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Aktiviteter:
Markering af topmødet den 24. marts / EU’s 50 års fødselsdag den 25. marts.
Jakob Lindblom påtog sig opgaven at få nedsat en lille arbejdsgruppe sammen med Jytte Svensson og Esben Hansen med flere for at markere i forbindelse med uddeling af løbesedler henholdsvis den 23. og den 24. marts.

Vi deltager som vanligt med en bod på LO/FTF’s 1. maj arrangement på Tangkrogen, samt i fordemonstrationen fra Store Torv, såfremt det er omkostningsfrit for komitéen. I modsat fald træffer bestyrelsen senere beslutning om vores eventuelle deltagelse.
Vi var enige om, at vi ikke ville være en del af Freds- og Solidaritetsområdet, og at vi ville forespørge om vi måtte sælge kaffe og kage under arrangementet.

Grundlovsdag den 5. juni afholder vi vores efterhånden traditionsrige grundlovsmøde ved tumlepladsen i Riss Skov hvor Søren Søndergård på nuværende tidspunkt har givet tilsagn om at tale.

I efteråret skal vi afholde medlemsmøde med valg af delegerede til Landsmødet i Folkebevægelsen der denne gang afholdes i København eller omegn.
Vi skal i den forbindelse allerede nu begynde at finde egnede kandidater til det nye Forretningsudvalg samt for liste  til EU-parlamentsvalget i 2009.

I årets løb vil vi fortsat forsyne kommunens biblioteker med nye og aktuelle materialer, samt løbende opdatere og udvikle vores nye hjemmeside.

Desuden prioriteres som nævnt medlemshvervning, herunder ikke mindst muligheden for at skaffe kollektive medlemmer i form af fagforeninger, brancheklubber, lærlingeklubber, studenterorganisationer og lignende, hvilket vi formoder også kan medføre flere individuelle medlemmer.
Vi vil også arrangere gadeuddelinger, hvis en god lejlighed byder sig.
Endvidere vil uddeling af centralt producerede materialer blive iværksat.
Gennem året pålægges den nye bestyrelse ligeledes at afholde en eller flere tematiserede medlemsmøder/ åbne bestyrelsesmøder.

Årsplanen blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7 Valg af bestyrelse og suppleant
Bestyrelsen blev genvalgt, og består af Anders Kock, Franz Krejbjerg, Per Jensen, Jakob Lindblom og Martin Christensen. Som suppleant blev Jan Olesen valgt.

Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Siri Hansen og revisorsuppleant Susanne Aarhus blev begge genvalgt.

Ad. 9 Udtalelse
Følgende udtalelse blev enstemmigt godkendt, og fremsendes efter generalforsamlingen til dele af pressen, som henholdsvis udtalelse fra generalforsamlingen eller som læserindlæg fra Martin Christensen:

Udtalelse fra Folkebevægelsen mod EU, Århus Komitéen
Det demokratiske vejr
Vi hører dagligt om, at vejret er blevet mere ekstremt, det regner mere end nogensinde og den ene varmerekord afløser den anden. Noget der på sigt vil få kolossal betydning for vores liv og velfærd. Det ekstreme vejr skyldes for en stor del sikkert vores egen forurening. Til det siger politikerne: ”Det er vigtigt for os at vide, for så kan vi jo gøre noget ved det.”
Næsten dagligt kommer der et direktiv eller en bestemmelse fra EU der har stor indflydelse på almindelige menneskers hverdag og på vores nationale selvbestemmelsesret. Til det siger politikerne, ”Det kommer fra EU, så det kan vi ikke gøre noget ved, vi må indordne os. ”
I Folkebevægelsen mod EU undrer vi os over denne holdning. Vejret kan vi åbenbart gøre noget ved, men beslutninger truffet i EU står vi magtesløse overfor.
Med andre ord står vi magtesløse overfor EU’s indgreb i vores ret til selv at bestemme vores pensionspolitik, skattepolitik, miljøpolitik, retspolitik, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik osv. Vi skal også acceptere en ny EU-grundlov, for den skal EU Kommissionen bruge til at cementere sin egen magtfuldkommenhed. Og det kan vi jo ikke gøre noget ved, så længe vi er med i EU.
I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi for demokrati og national selvbestemmelse og det kan vi kun realisere ved at melde os ud af EU. På den måde styrker vi demokratiet, og hvis vi gør en indsats, kan vi måske også gøre noget ved forureningen og det fremtidige vejr!

Således vedtaget på generalforsamlingen i Folkebevægelsen mod EU, Århus Komitéen, onsdag den 21. februar 2007.

Referent
Martin Christensen

Dette indlæg blev udgivet i Aktivitet. Bogmærk permalinket.